Eierstyring

Aksjonærene har en selvfølgelig rett og plikt til å styre selskapet. Det er eierne som bestemmer hvordan selskapet skal organiseres, administreres og ledes.

Eierne styrer selskapet gjennom styret. Det er eierne som bestemmer styrets sammensetting. Styret settes sammen slik at man har den nødvendige kompetanse og kapasitet hos styremedlemmene. Styret må ha tilstrekkelig kapasitet til å støtte selskapet og å følge opp på en god måte. Kompetansemiksen hos styremedlemmene er også viktig. Man har kanskje ikke behov for to styremedlemmer med samme bakgrunn og erfaring. Styret er ansvarlige for at selskapet etablerer god internkontroll og systemer for risikostyring som er hensiktsmessig gitt virksomhetens art og omfang. Dette inkluderer selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Et godt tilpasset ledelsessystem vil gi eierne god innsikt i utvikling og drift av selskapet. Dette vil også sikre god informasjonsflyt gjennom organisasjonen.

Overordnede mål for selskapet og systematikk for å oppnå disse

Eierne organiserer virksomheten på en slik måte at man håndterer risiko og utnytter mulighetene på beste måte. Styret er ansvarlig for risikostyringen i selskapet, og setter rammer for fullmaktsmatriser, ansvarsmatriser, markedsorientering. Styret kan bestemme at også styreleder skal signere kontrakter av en viss størrelse og risikoklasse. Det er styret som avgjør om man skal organisere seg geografisk eller om man skal bruke fagområder som grunnlag. Skal man organisere seg med avdelingskontorer, eller skal man bruke datterselskaper? Det er også eierne som beslutter om man spre sin eierrisiko gjennom at selskapet deltar i ulike segmenter, eller om man skal vil diversifisere seg på eiers hånd.

Sette retning for selskapet og stille de nødvendige ressurser til rådighet

Det er styret som beslutter de strategiske målene for selskapet. Dette gjøres bl.a. gjennom egne strateginotater og styrevedtak. Det også styret som skal stille de økonomiske rammer til rådighet for selskapet for å nå disse målene. Det er styret som sørger for at selskapet har tilstrekkelig og riktig finansiering. Skal man holde tilbake utbytte ( egenkapitalfinansiering) eller skal man belåne veksten(fremmedkapitalfinansiering).

Styret bestemmer kommunikasjonsform og rapporteringsregime for administrasjonen

Det er eierne som beslutter hvilken informasjon de trenger for å ha den nødvendige oversikt og kontroll, og det er også eierne som setter opp rutiner for rapportering. Det er viktig for eierne at man utfører et aktivt eierskap. Man må vite at de man utnevner til styremedlemmer har aksjonærenes beste for øye. Man må sørge for at styret er sammensatt av personer med komplementær kompetanse og erfaring, og at alle medlemmer har egne ansvarsområder. Styret skal i sum inneha nødvendig kompetanse og erfaring til at man ser og vurderer risiko. Man må kunne vurdere informasjonen i rapporter fra administrasjonen.

Ved aktivt eierskap vil man sikre at selskapet arbeider til eiernes beste. Selskapets ledelsessystem skal være organisert på en slik måte at man løpende kan følge selskapets drift. Man må kunne stille de rette spørsmål til administrasjonen. Formelt kjenner styret kun administrerende direktør i selskapet. Det er kun adm. dir. som rapporterer til styret.  Administrasjonen for øvrig rapporterer til administrerende direktør.