TEMAER

Lederstøtte

Ledere på alle nivåer har tidvis behov for bistand i hverdagen. Dette kan være av både kapasitetshensyn og av kompetansehensyn. Det kan være saker hvor det er nyttig å diskutere med en ekstern og uavhengig partner før det presenteres internt. Det kan være en driftssjef som har behov for bistand i forbindelse med organisasjonsendringer, eller at prosjektlederen har utfordringer med selve driften av prosjektet. Dette kan være enkeltoppdrag eller det kan være jevnlige møter og samtaler etter hva som er best for situasjonen.

Kvalitetsstyring

For at bedriften skal kunne levere resultater i tråd med målsettingene, er det avgjørende at den har kontroll på kvaliteten på sine leveranser. Det gjelder å ha en systematikk for å kunne nå målene, men like viktig er det at systemet brukes i organisasjonen. Mange undervurderer utfordringene med å få dette fullt implementert. Mange starter med for kompliserte systemer og liten involvering av organisasjonen. Vi kan bistå med utvikling av et tilpasset system for kvalitetsstyring og implementeringen av dette.

Prosjektportefølje

Det er viktig for bedrifter med en portefølje av prosjekter at disse drives optimalt. Alle prosjektene må ses i sammenheng. Dette gjelder alle elementer i prosjektet. Har vi en riktig miks av prosjekter? Hvilke typer prosjekter skal vi være med på? Bruker vi våre prosjektressurser optimalt? Blant annet gjelder dette bemanning, gjennomføringsmodell, gjennomføringstidspunkt, innkjøp, ressursallokering. Vi bistår med å etablere struktur og modell for styring av prosjektporteføljen.

Selskapsanalyse

Det er mange grunner til at det gjennomføres en selskapsanalyse. Det kan være ved kjøp eller salg av selskapet, eller det kan være ved refinansiering. Det kan også være som del av en restrukturering av selskapet. En slik analyse danner også grunnlaget for arbeidet med å nå de overordnede mål for virksomheten. Man må vite hvor man er for å se hvordan man skal nå målet. Det kan gjennomføres analyse av hele eller deler av selskapet. Eksempelvis kan det være riktig å starte med en analyse av prosjektavdelingen. På denne måten kan man allokere ressursene dit hvor de behøves mest, og hvor de vil gi best uttelling. Dette kan være på økonomistyring, innkjøp, gjennomføring, administrasjon. Vi bistår både med organisering og gjennomføring av analysene. Vi kan også bistå i gjennomføringen av tiltak som følger av analysen.

Prosjektanalyse

Det kan være ulike grunner til å gjennomføre en prosjektanalyse. Det kan være ved kjøp eller salg. Dette er analyser med fokus på økonomisk verdi i prosjektet. Det kan være i vurdering om man ønsker å delta, og det kan være en ren usikkerhetsanalyse. Noen ganger kan det være nyttig med en oppstartsanalyse. Man kan gjennomføre analyser med fokus på deler av prosjektet. En prosjektanalyse kan også være en del av en verdisetting av hele selskapet. Prosjekter handler ofte om mennesker og organisering. Det er summen av kompetanse, sammensetting og organisering av denne som er viktig. Sentralt her kan være å se på kompetansen til alle deltakerne i prosjektet, ikke bare de interne.

Anskaffelser

Anskaffelser gjennomføres for å oppfylle et behov. Det er avgjørende at man er tydelige i sin behovsavklaring før man lager en spesifikasjon. Da blir beskrivelsen av det man skal anskaffe riktig. Når spesifikasjonen er riktig, så må man sørge for at anskaffelsesprosessen blir riktig. Når disse to elementene er på plass, så må man beslutte hvilke kriterier som skal legges til grunn for valg av tilbyder. Dette er allmenne prinsipper som gjelder for både private og offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelser er i stor grad styrt av lov og forskrift. Private står friere i sine anskaffelser. Vi kan bistå ved begge typer anskaffelser.

Ledelsessystem

Vår erfaring er at virksomheter som har gode og velfungerende ledelsessystemer er de som over tid gjør det best. De har best økonomi, de har færrest skader, og de har færre reklamasjoner enn sine konkurrenter. Dette går på alt fra definerte roller, avklarte ansvarsforhold, rutiner for de oppgaver som skal gjøres av den enkelte. Systemet skal også sikre at virksomheten til enhver tid følger alle relevante lover, forskrifter og andre pålagte regelsett. Det er også avgjørende at alle i organisasjonen etterlever systemet. Systemet skal være en hjelp i hverdagen for alle. For at systemet skal være hjelp over tid, er det viktig at dette er evende, og at man foretar endringer og revisjoner løpende for å tilpasses endringer i kravene til virksomheten.

Eierstyring

Eierne har en selvfølgelig rett til og også en plikt til å styre virksomheten på best mulig måte. Dette gjøres formelt gjennom styret. Styret styrer selskapet gjennom administrerende direktør. Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Styret er ansvarlige for at selskapet etablerer god internkontroll og systemer for risikostyring som er hensiktsmessig gitt virksomhetens art og omfang (inkludert selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer). Vi kan bistå ved utarbeidelse av nødvendige prinsipper, systemer og rutiner. Vi kan unntaksvis stille som styremedlem.